Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden stichting Maatwerk Autisme

 1. MA: Stichting Maatwerk Autisme te Maassluis

 2. Algemene leveringsvoorwaarden: de voorwaarden van MA voor de levering van (werk)begeleiding.

 3. Mediënt: Deelnemer van Maatwerk Autisme

 4. Wettelijk vertegenwoordiger: ouder van een minderjarige, bewindvoerder of mentor

 5. PGB: Persoonsgebonden budget

Gelding Algemene leveringsvoorwaarden

 1. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorgafspraken tussen de mediënt en Maatwerk Autisme voor de levering van begeleiding

 2. De algemene leveringsvoorwaarden maken integraal deel uit van de zorgovereenkomst. Zij worden geacht door ondertekening van de zorgovereenkomst door de mediënt en/of diens belangenbehartiger te zijn aanvaard.

Uitvoering

 • Stichting Maatwerk Autisme sluit met de budgethouder of de vertegenwoordiger daarvan een overeenkomst af; een zorgovereenkomst. Bij levering van de begeleiding wordt binnen 6 weken een persoonlijk begeleidingsplan overlegd.

 • Facturatie geschiedt op basis van de afspraken die in de zorgovereenkomst zijn vastgelegd in samenhang met de registratie van werkelijk geboden zorg.

 • Maatwerk Autisme spant zich maximaal in om de werk- en verblijfsomgeving en de verleende zorg af te stemmen op de individuele behoefte van de mediënten. De individueel gemaakte afspraken worden nader uitgewerkt in het begeleidingsplan.

 • Op verzoek van de mediënt, diens vertegenwoordiger, of naar bevinden van de zorgverlener, kunnen te allen tijde wijzigingen worden aangebracht in de hoeveelheid of praktische invulling van de te verlenen (werk)begeleiding. Het begeleidingsplan wordt dan in overleg met alle partijen tussentijds aangepast.

 • Indien de noodzakelijke financiering niet kan worden gegarandeerd is Maatwerk Autisme niet gehouden de wijzigingen in hoeveelheid of praktische invulling van de te verlenen zorg door te voeren.

Beëindiging

De zorgverleningsovereenkomst kan te allen tijde door de mediënt en/of diens belangenbehartiger worden beëindigd met een opzegtermijn van 2 maanden.

Maatwerk Autisme kan de overeenkomst met opgaaf van redenen beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden in de volgende situaties:
1. de vertrouwensband tussen Maatwerk Autisme en de mediënt en/of diens

belangenbehartiger is duurzaam ontwricht
2. de financiële verplichtingen van de mediënt worden zonder geldige reden en bij

herhaling niet of onvoldoende nagekomen.

Zorgplicht Maatwerk Autisme

 1. Maatwerk Autisme draagt zorg voor de inzet van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Dat wil zeggen dat medewerkers voldoende kennis en vaardigheden hebben om adequate begeleiding te kunnen verlenen.

 2. Elke mediënt heeft één vaste contactpersoon binnen Maatwerk Autisme. De benodigde begeleiding kan door verschillende medewerkers worden geboden.

 3. Bij ziekte en/of vakantie van de vaste begeleider zorgt Maatwerk Autisme binnen haar mogelijkheden voor adequate vervanging.

 4. Maatwerk Autisme waarborgt de kwaliteit van de te leveren begeleiding op basis van een kwaliteitshandboek en interne toetsing.

Verplichting mediënt en/of diens belangenbehartiger

 1. Maatwerk Autisme kan alleen kwalitatief goede zorg verlenen indien de functie van vertegenwoordiger voldoende is ingevuld. Dat betekent o.a. dat er vanuit het netwerk voldoende steun is voor de mediënt op het gebied van het beheer van zijn/haar financiën.

 2. De betrokken vertegenwoordiger dient punt a van dit artikel te onderschrijven en hij/zij verplicht zich tot het verkrijgen van een passende indicatie t.b.v. dagbesteding (“begeleiding groep”) en individuele begeleiding die is vertaald naar een PGB.

Omvang, facturering en betaling geplande zorg

 1. Maatwerk Autisme verleent de begeleiding volgens een planningsschema c.q. rooster en heeft daartoe een aantal medewerkers in (vaste) dienst.

 2. Het rooster voor de komende maand wordt door de directeur beschikbaar gesteld.

 3. De totaal geleverde zorg zal maandelijks tegen het overeengekomen tarief aan de mediënt of via diens vertegenwoordiger in rekening worden gebracht

 4. Een factuur dient na ontvangst zo spoedig mogelijk te worden doorgestuurd naar de SVB opdat deze binnen 14 dagen na dagtekening kan zijn voldaan. De termijn van 14 dagen dient te worden aangemerkt als een uiterste termijn.

 5. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur.

 6. Jaarlijks wordt (indien noodzakelijk) door het bestuur van Maatwerk Autisme het overeengekomen tarief aangepast. Deze aanpassing is afhankelijk van de ontwikkeling van de werkelijke kosten en de ontwikkeling van het prijsindexcijfer en wordt vóór 1 december aan de mediënt of diens belangenbehartiger medegedeeld.
  De vertegenwoordiger draagt zorg voor het invullen en verzenden van een wijzigingsformulier naar de SVB.

 7. De kosten van de in de zorgovereenkomst opgenomen begeleiding worden maandelijks in rekening gebracht, ongeacht of de mediënt op de werkplek is verschenen. In overleg met de directeur kan de planning zonder extra kosten in beperkte mate worden aangepast aan de individuele behoefte van de mediënt. Wanneer de mediënt vakantietijd op wenst te nemen kan dit maximaal drie weken per jaar, al dan niet aaneengesloten, zonder bekostiging. Mits dit tenminste 6 weken van te voren kenbaar is gemaakt.

Privacy

Ons handboek, waar het privacyreglement onderdeel van is, is ter inzage op onze locatie. Als u er prijs op stelt kan dit onderdeel u worden toegezonden. Laat het ons dan even weten. Voor onze werkwijze is het wenselijk om correspondentie, zoals o.a. de factuur, via de mail naar u toe te sturen. We willen dat graag op dezelfde manier blijven doen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u ons dit laten weten, zodat we hier indien nodig andere afspraken over kunnen maken.

Schade

In het geval dat de mediënt (materiële) schade aan eigendommen of bezittingen heeft geleden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door een zorgverlener van Maatwerk Autisme, dan meldt de mediënt of diens belangenbehartiger deze schade binnen 7 dagen aan Maatwerk Autisme. Maatwerk Autisme is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor materiële schade.

Klachtenregeling

 1. De mediënt kan met een opmerking / klacht in eerste instantie bij de betrokken medewerker van Maatwerk Autisme terecht.

 2. Bij ontevredenheid over de reactie op of de oplossing van een opmerking / klacht door de betrokken zorgverlener, kan de klacht direct bij de directeur ingediend worden. Mocht de ontevredenheid over de geboden oplossing blijven bestaan kan de klacht schriftelijk aan de Raad van Toezicht van Maatwerk Autisme worden voorgelegd.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. Maatwerk Autisme registreert persoonlijke gegevens van haar mediënten ten behoeve van een verantwoorde uitvoering van de zorgverlening en de administratieve verwerking daarvan.

 2. Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer hanteert Maatwerk Autisme een privacyreglement dat voldoet aan de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maatwerk Autisme garandeert zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan door naleving van dit privacyreglement. Het privacyreglement is opgenomen in het kwaliteitshandboek van Maatwerk Autisme. Een exemplaar van dit privacyreglement kan op verzoek ook apart ter beschikking worden gesteld.

Wijziging en geldigheidsduur van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in september 2018 door het bestuur van de stichting Maatwerk Autisme opnieuw vastgesteld en gelden voor onbepaalde tijd.

Het bestuur van Maatwerk Autisme kan de Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De mediënt respectievelijk diens vertegenwoordiger draagt zorg voor het invullen en verzenden van een wijzigingsformulier naar de SVB.